Účtovnictvo - ako na to

Oceňovanie patrí medzi najvážnejšie problémy,

Oceňovanie patrí medzi najvážnejšie problémy, ktoré sa v účtovníctve riešia. Jejedno najdôležitejších metodických prostriedkov účtovníctva, treba pri ňom vždyvychádzať z individuálnych potrieb – na čo, k akému účelu má to oceňovanie byťurobené. Možných účelov...

Vždy záleží od charakteru účtu

Vždy záleží od charakteru účtu – kde účtovať zvýšenie a kde znížene. Oprava môžeprebehnúť napr. doplnkovým zápisom = doúčtovanie . DodávateľDZZ 100Tovar 76 Tovar – 132MDTovar 80 – zlý zápis do 321=Dod sa doúčtuje...

Storno zápisu

napr. pri chybnom zapísaní (na iný účet ako mal byť). možnostimínusčervenena opačnú stranu prečiarknutie, ale tenkou čiarou, aby bola suma viditeľná –možno použiť aj v horných dvoch prípadoch Oceňovanie majetku a záväzkov Každý majetok...

Opravné položky

Opravné položky – majú len prechodný charakter, čo znamená, že sa vytvárajú v majetku, ktorého hodnota sa znížila len prechodne. Vytvárajú sa k 31.12., keď zistíme po inventarizácií, že ocenenie nášho majetku v účtovníctve...

Tu sa vyčísli účtovný hospodársky výsledok.

Tu sa vyčísli účtovný hospodársky výsledok. Z toho potom musí odpočítať odpočítateľné položky a dostane daňový základ. Daň sa potom ešte na konci roka zaúčtuje – zvlášť z bežnej a zvlášť z mimoriadnej. Tak...

Účtová osnova bola zostavená pre dva druhy podnikateľov

Účtová osnova bola zostavená pre dva druhy podnikateľov – jedna tzv. skrátená verzia – môžu ju používať tí podnikatelia, ktorí nemusia mať účtovnú závierku overenú audítorom, používajú skupinové účty, t.j. účty, ktoré sú vždy...

9.1.1 Princíp uzávierkového hľadiska

hovorí, že sa dôsledne oddelili súvahové účty od výsledkových (0-4=súvahové, 5-6=výsledkové). Závierkové účty: a) 701-začiatočný účet súvahovýb) 702-Konečný účet súvahovýc) 710-Účet ziskov a strát Podsúvahové účty sú tie, ktoré nevchádzajú do súvahy (nevykazujeme ich...

Účtová osnova obsahuje zoznam syntetických účtov

Účtová osnova obsahuje zoznam syntetických účtov so záväzným číselným označením a so záväzným názvom účtu, to znamená že jednak číselné znaky a taktiež názov účtu sa musia dodržiavať. Postupy účtovania obsahujú dve základné časti:...

0. Investičný majetok (Aktíva)

0. Investičný majetok (Aktíva)1. Zásoby (Aktíva)2. Finančný majetok (Aktíva + Pasíva)3. Zúčtovacie vzťahy (Aktíva + Pasíva)4. Kapitálové účty a dlhodobé záväzky (Pasíva)5. Náklady (čo asi? 🙂6. Výnosy7. Závierkové a podsúvahové účty8. Vnútropodnikové účtovníctvo I.9....