Účtovnictvo - ako na to

Vlastné zdroje

Vlastné zdroje krytia majetku sú tie zdroje, ktoré podnikateľ alebo vlastníci sami vložili do podnikania. Jede najmä o: 80. základné imanie, ktoré napríklad v akciových spoločnostiach tvorí suma získaná predajom akcií akcionárom (vlastníkom spoločnosti),...

Obežný majetok

Obežný majetok sa počas hospodárskej činnosti mení v inú formu (vo výrobnom podniku – materiál prechádza do hodnoty nedokončených výrobkov, z nich sa potom stávajú hotové výrobky, atď) a ďalej charakteristické je, že dochádza...

Podnikateľ je povinný

Podnikateľ je povinný – ak uskutočňuje bezhotovostné platby – vytvoriť si u peňažného ústavu samostatný účet, na ktorom má uložené prostriedky súvisiace len s jeho podnikateľskou činnosťou. Špecifickým peňažným prostriedkom sú ceniny (v určitých...

Dlhodobý majetok môžeme ďalej rozdeliť na:

77. dlhodobý hmotný majetok,78. dlhodobý nehmotný majetok,79. dlhodobý finančný majetok. 9.1.1 Dlhodobý hmotný majetok Týmto pojmom sa rozumie:pozemky, budovy, stavby (bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu),samostatné hnuteľné veci, ktorých ocenenie je vyššie ako 40...

Majetok podniku

Každý podnik potrebuje na plnenie svojej činnosti rôzne prostriedky (budovy, stroje, dopravné prostriedky, zásoby, peňažné prostriedky, atď). S týmito prostriedkami hospodária a preto sa im hovorí hospodárskej prostriedky. Ich konkrétne zloženie v jednotlivých podnikoch...

Budúcnosti

Plánovaná trhová cenaPlánovaná cena výrobná Plánované vlastné náklady príp. výnosová cena všetko sú to ceny ktoré sa plánujú, väčšinou to nie je možné na dlhšiu dobu dopredu Oceňovacie princípy podľa toho, akú cenu si...

Minulé–historické

Minulé–historicképrítomné – dennébudúce – plánované z hľadiska obsahového: MinuléCena obstaraniaObstarávacia cena Cena výrobná Ocenenie na základe vlastných nákladov = vlastné náklady cena obstarania – cena za ktorú sme majetok skutočne obstaraliobstarávacia cena – cena...

Prítomné

Trhová cena Reprodukčná cena Kurzová cena Nominálna cena trhová – kryštalizuj sa na trhu na základe dopytu a ponuky, môže to byť aj cenana základe dohody medzi odberateľom a dodávateľomreprodukčná – za ktorú by...

Pre nás najdôležitejšie výkazy.

Pre nás najdôležitejšie výkazy. V súvislosti s oceňovaním sa treba pridržiavaťurčitých zásad, 3 základné: Zásada neobmedzeného trvania podniku – predpokladáme, že podnik, ktorý oceňujme budenaďalej poskytovať svoje výkony a fungovať aj v ďalších účtovných...