Účtovnictvo - ako na to

O zvýšení ocenenia nie je dovolené

O zvýšení ocenenia nie je dovolené podľa právnej úpravy účtovať, o trvalom znížení ocenenia DNM sa účtuje prostredníctvom odpisov, ak nejde o škodu, o prechodnom znížení sa účtuje ku dňu ku kt. sa zostavuje...

FINANČNÝ MAJETOK

môžeme ho deliť podľa účelu:na zabezpečenie likvidity podniku, je výsledkom investovania voľných peňažných prostriedkov, podľa času: KFM, DFM. CP-najvýznamnejšia súčasť FM, možno ich členiť podľa vzťahu majiteľa CP k emitentovi na majetkové a dlhové....

Z hľadiska obchodovateľnosti:

Z hľadiska obchodovateľnosti: obchodovateľné(majetkové aj dlhové-môže ich majiteľ kúpiť aj predať, sú vždy KFM, s cieľom vykonať obchod na burze alebo inom trhu. Neobchodovateľné(nemožno kúpiť ani predať na sek. trhu, patria k nim depozitné...

Odpisovanie DHM:

Odpisovanie DHM: odpisy predstavujú tú časť hodnoty DHM, vyjadrenú v peňažnej forme, kt. zodpovedá ich opotrebeniu a prenáša sa na určité množstvo iných výkonov.Odpisy majetku vyjadrujú trvalé zníženie hodnoty majetku. Účtovné odpisy upravuje zákon...

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK

DNM sú zložky nehmotného majetku, kt. ocenenie je vyššie ako 50000,- a doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok., ak je nižšie ocenenie, možno ho zaradiť do drobného.Za DNM sa považuje:zriaďovacie náklady-sú náklady súvisiace...

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK

je súčasť neobežného majetku podniku, dlhodobosť je charakterizovaná dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok. DNM: pozemky, stavby, byty a obytné priestory, umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov, SHV a súbory hnuteľných vecí s...

ÚČTOVNICTVO – ako na to: KOMPLETNÍ OBSAH

ÚČTOVNICTVO – ako na to: OBSAH 10. Základná charakteristika daní 9. Požiadavky kladené na daňový systém 8. Podstata a význam dane 7. Rozpočtový deficit a verejný dlh 6. Miestne rozpočty a účelové fondy 5....