Účtovnictvo - ako na to

10. Základná charakteristika daní

Daň je povinná platba stanovená zákonom podľa vopred stanovenej daňovej sadzby nenávratný, spôsobom ako forma príjmov verejných rozpočtov Charakteristika daní ako ekonomickej kategórie z rôznych dlaní: 1. daň je povinná nenávratná platba do verejného...

9. Požiadavky kladené na daňový systém

Požiadavky na dane:→ 4 základné kritériá: 1. morálne 2. kritéria ŠR 3. národo-hospodárske 4. daňovej správy Požiadavky kladené na daňový systém:– podstatné je to kto systém tvorí a posudzuje– pre daňovníka je najlepší daň....

8. Podstata a význam dane

dane = príjmy štátneho rozpočtu (niekde až 95%)– sú súčasťou verejných financií– majú politický charakter– rovná daň nepriniesla očakávaný príjem do ŠR, ale malo by to prilákať nových investorov a tým zníženie nezamestnanosti Daň...

7. Rozpočtový deficit a verejný dlh

Štruktúra štátneho rozpočtu:1. príjmy2. výdavky Typy ŠR podľa pomeru príjmov a výdavkov:a) prebytkovýb) deficitnýc) vyrovnaný (napr. v CAN, NOR) → pri deficitnom štátnom rozpočte vzniká rozpočtový deficit, ktorý sa vypočíta ako rozdiel:výdavky – príjmy...

6. Miestne rozpočty a účelové fondy

– verejné financie sú späté s verejným sektorom a musia byť finan. pokryté z verejných financií. Zabezpečujú úlohy štátu. (verejná správa, sociálna správa) Funkcie verejných financií: a) alokačnáb) distribučnác) stabilizačná Verejné financie delíme na:...

5. ŠTÁTNY ROZPOČET A JEHO ŠTRUKTÚRA

Štátny rozpočet plní funkciu makroekonomického nástroja najvyššej dôležitosti pri riadení národného hospodárstva republiky najmä v oblasti hospodárstva, spoločenskej spotreby a štátnej správy. Riadi sa ním rozpočtové hospodárenie SR v príslušnom rozpočtovom roku.Limit výdavkov štátneho...

4. Fiskálna /rozpočtová politika

Štát uplatňuje rôzne druhy politík:– vnútorná,– zahraničná,– náboženská,– ekonomická – cenová, mzdová, finančná (colná, monetárna, kurzová, fiskálna) Fiskálna politika sa označuje aj ako rozpočtová politika!!!Fiskálnou politikou chápeme súhrn cieľov, nástrojov a rozhodovacích procesov, ktoré...

3. Funkcie verejných financií

Verejné financie plnia 3 základné funkcie :1) alokačná2) distribučná3) stabilizačná Alokačná funkcia verejných financií– pomocou nej zabezpečuje verejné financie produkciu verejných statkov– ide o rozhodovanie o prerozdelení verejných statkov, ktoré sú obmedzené– ide o...

2. ROZPOČTOVÁ SÚSTAVA

Rozpočtová sústava (systém verejných rozpočtov) sa zväčša poníma ako súhrn všetkých roz¬počtov, ktoré sa v danom štáte zostavujú. Pod tento pojem však treba zaradiť aj vzá¬jomné vzťahy medzi jednotlivými článkami rozpočtovej sústavy a postavenie...

1. Charakteristia verejných financií

Verejný sektor je charakterizovaný poskytovaním verejných služieb občanom štátu. Existencia verejného sektora v zmiešanej ekonomike je nevyhnutná, pretože dopĺňa súkromný sector a kontroluje ho. Financovanie verejného sektora nie je samoúčelové. Existencia verejného sektora vyvoláva...