Účtovnictvo - ako na to

2. Nehmotný investičný

a) Duševné práva, patenty, licencie a iné cenné právab) Výsledky výskumnej činnostic) Softwared) Goodwille) Drobný nehmotný investičný Ma 3. Finančné investíciea) Vkladyb) Dlhodobé pôžičky v iných podnikateľských subjektoch (cenné papiere, akcie a i.)II. Obežný...

2. Pohľadávky voči

a) Odberateľomb) Zamestnancomc) Finančným orgánom a iným subjektom 3. Krátkodobý finančný Maa) Peniaze = pokladnicab) Bankové účtyc) Ceniny (kolky, známky, jedálenské lístky, telefónne karty = všetko, čo má hodnotu)d) Majetkové cenné papiere obchodovateľné (nakúpené...

5. Majetok

5.1 Predmet účtovníctva je zachytenie zmien a zdrojov majetku. Ma je to, čím účtovná jednotka uskutočňuje svoju činnosť – môžu byť rôzne druhy. Podstatný je aj zdroj, odkiaľ bol Ma získaný. Kolobeh (1-2-3-4-5-1-…): 1....

Náš účtovný systém je prebratý z francúzskeho,

Náš účtovný systém je prebratý z francúzskeho, ktorý sa snaží hlavne o reálne zobrazenie/vyjadrenie účtovnej jednotky a daňový základ sa zisťuje mimo účtovníctva. Ďalšie úpravy vyplynuli z medzinárodných štandardov (napr. EU). Zahŕňajú aj niektoré...

Informácie manažérskeho účtovníctva musia mať aj kvalitatívne charakteristiky:

1. Relevantnosť (vlastnosť predvídať budúcnosť a poskytovať spätnú väzbu)2. Objektívnosť (preukázateľnosť, overiteľnosť, nestrannosť)3. Včasnosť (vždy vtedy, keď ich potrebujeme)4. Zrozumiteľnosť (jasné, logické, prehľadné)5. Porovnateľnosť (napr. medzi podnikmi) Veľkosť informačného systému závisí od veľkosti podniku,...

4.7 Účtovné systémy u nás

môžu byť organizované troma spôsobmi: 1. Zachytenie príjmov a výdavkov2. Jednoduché účtovníctvo = príjmy a výdavky, evidencia Ma a záväzkov – zisk sa zisťuje porovnaním vlastného imania na začiatku a na konci účtovného obdobia...

4.6.4 Manažérske účtovníctvo

čerpá informácie aj z nákladového, na ich základe robí prepočty zamestnanosti, plánov zásob, a i. Je to taktika a stratégia pre účtovné jednotky. 4.6.5 Funkcie účtovného informačného systému sú zároveň aj funkciami účtovníctva: 1....

4.6 Účtový informačný systém

Informačný systém podniku predstavuje sústavu záznamov hospodárskych operácií prebiehajúcich v podniku, z ktorých sa vytvárajú informácie potrebné v celom procese riadenia podniku. -časti: 1. Finančné účtovníctvo2. Nákladové účtovníctvo a kalkulácie3. Plánovanie a rozpočtovanie Všetky...

4.6.2 Finančné účtovníctvo

Jeho forma a obsah sú dané ministerstvom financií. Predstavuje nepretržité zachytávanie všetkých obchodných prípadov účtovného obdobia, ktoré vyjadrujú vzťah podniku k externému svetu. Zachytávanie sa deje vecne, systematicky a časovo chronologicky. Často sa chápe...

Štruktúra riadenia:

1. Stanovenie cieľa2. Priebeh a uskutočňovanie cieľa3. Kontrola 4.5 Základný cieľ, predmet a charakteristické rysy účtovníctva Základným cieľom účtovníctva je podávať verný a pravdivý obraz o finančnej, výnosovej situácií a majetku podniku. Predmetom účtovníctva...