Účtovnictvo - ako na to

Finančná súvaha:

A. Suma investičného Ma – stále aktíva 1200000 (prvé štyri v aktívach)B. Výška obežného Ma – obežné ak. 800000 (zvyšné aktíva)C. Krátkodobé záväzky (mínus) -100000 (voči dodávateľom + zamestnancom)D. Čisté obežné aktíva (pracovný kapitál)...

6.4 Formy súvahy

Dve základné: 1. Horizontálna/účtovná (tá, v tvare T) – jej prínosom je, že je dodržaný bilančný princíp a možno z nej vyčísliť celkovú hodnotou pasív aj aktív2. Vertikálna/finančná (hlavne pri vyčísľovaní nárokov vlastníkov na...

Príklad:

Účtovná súvaha: Aktíva PasívaBudovy, haly a stavby 600000Stroje, prístroje a zariadenia 200000Dopravné prostriedky 300000Inventár 100000Tovar na sklade a v predajni 375000Pokladnica 20000Ceniny 5000Bankový účet 160000Majetkové cenné papiere 100000Pohľadávky 140000 Základné imanie 1000000Ostatné kapitálové fondy...

6.3 Náležitosti súvahy

Oproti inventúrnemu súpisu súvaha vyjadruje stav Ma a zdrojov krytia k určitému dňu (rovnaké), rozdiel je že inventúrny súpis je podrobný, súvaha obsahuje údaje globálne. Záväzky a pohľadávky nie sú vyjadrené menovite, ale globálne....

Jednotlivé položky v súvahe sa nazývajú súvahové položky.

Jednotlivé položky v súvahe sa nazývajú súvahové položky. Peňažné vyjadrenie súvahových položiek je súvahový stav. Najzákladnejšie triedenie aktív je delenie podľa Ma na investičný a obežný (vecné hľadisko), pasíva vyjadrujú právnu oblasť, t.j. odkiaľ...

6.1.2 Inventarizácia

je porovnanie skutočného stavu zisteného inventúrou so stavom majetku a záväzkov vedených v účtovníctve. Inventarizačné rozdiely sa musia účtovnícky správne zaúčtovať.Môžu byť: 1. Úbytok do normy/Manko do normy (prirodzený úbytok)2. Manko nad normu3. Prebytok...

6.1 Inventúra

sa riadi zákonom o účtovníctve (napr. v pokladni sa musí robiť minimálne 4 krát ročne). Môže mať dve formy: 1. Fyzická (premeranie, odváženie, atď.)2. Dokladová (len doklady – faktúry, pohľadávky, záväzky, a pod.) Po...

II. Cudzie (záväzky)

1. Dlhodobéa) Rezervy – osobitné postavenie – vytvárajú sa väčšinou na veľké opravy/rekonštrukcie, aby vás to v tom roku “nepoložilo” platí aj nižšiu daň, ako cudzí sa chápe preto, že ju robí iná firma,...

5.3.1 Dva pohľady na majetok

– Forma (v čom) = Aktíva– Zdroj (odkiaľ) = Pasíva Musí platiť, že Aktíva = Pasíva, čo sa nazýva bilančný princíp. 6. Súvaha zodpovedá podniku dve základné otázky: 1. Aký je bohatý, čiže aký...

I. Vlastné

1. Vlastný kapitál/Základné imanie (pri zakladaní) – o jeho výške hovorí obchodný zákonník, často sa s ním viaže právne hľadisko, lebo určuje aj práva spoločníkov na podiel na Ma. Zdroje krytia: vlastné a cudzie...