Účtovnictvo - ako na to

Treba ho vždy uzavrieť = sumy a čiary.

Treba ho vždy uzavrieť = sumy a čiary. Ostatné podvojne pootvárať, ale uzavrieť až na konci. PokladnicaMá dať DalText Suma Text SumaZačiatočný zostatok 20000 Bankový účetMá dať DalText Suma Text SumaZačiatočný zostatok 130000 Základné...

8.2.1 Príklad zloženého účtovného zápisu

Dvaja spoločníci založili firmu. Jeden vložil do pokladnice 20000, druhý dal vklad vo výške 80000 a požiadali banku krátkodobý úver, ktorý im banka previedla na ich bankový účet v o výške 50000. Výpis z...

Pasív:

1. Zvýšenie = Dal2. Zníženie = Má dať Konečný zostatok = (Začiatočný zostatok) + (Obrat strany Má dať) – (Obrat strany Dal) 8.1.3 Výsledkové účty Okrem súvahových existujú ešte účty nákladov a výdavkov =...

8.1.4 Účet ziskov a strát a konečný účet súvahový

Aby bola aj na konci účtovného obdobia dodržaná podvojnosť, do účtovej osnovy boli vložené: 1. Účet ziskov a strát predstavuje hospodársky výsledok (prvý krát vyčíslený); Náklady = Má dať, Výnosy = Dal; prevod konečného...

8.1.1 Začiatočný účet súvahový

Otváracia/zahajovacia súvaha sa robí len raz, dňom zápisu do obchodného registra sa začne podnikanie, preto sa musí začať aj účtovanie, t.j. musia sa otvoriť účty hlavnej knihy = účty aktív a pasív (zo súvahy);...

8. Účet ako prameň ekonomických informácií

Každý obchodný prípad má vplyv na dve položky. Aby nebolo nutné opisovať celú súvahu, do účtovníctva bol vložené účty, niektoré sa tieto prípady zachytávajú. Má položky: Má dať (na ťarchu účtu) Dal (v prospech...

7.2 Zisťovanie hospodárskeho výsledku

sa dá robiť: a) Zo súvahy (väčšinou porovnaním na začiatku a konci účtovného obdobia). Základné imanie sa môže zmeniť: 1. Ďalšími vkladmi/výbermi vkladov spoločníkov2. Zvýšenie na základe dosiahnutého hospodárskeho výsledku Súvaha k 31.12.95=1.1.96 Súvaha...

Výkony sú výsledkom podnikateľskej činnosti

Výkony sú výsledkom podnikateľskej činnosti, či už vo forme výrobku, služby alebo práce či tovaru. Výkony sa môžu realizovať do vlastného podniku = odovzdané výkony. Ak ich preberajú iné subjekty / tretie osoby –...

Súvaha č.5

Aktíva PasívaStroje, prístroje a zariadenia 200000Materiál na sklade -10000 10000Tovar na sklade a v predajni 180000Bankové účty 30000Peniaze v hotovosti- pokladnica 8000Ceniny 2000Pohľadávky 240000 Základné imanie 100000Dodávatelia 200000Bankový úver (iba použitá časť) 140000Zamestnanci 59000Zisk...