Účtovnictvo - ako na to

POHĽADÁVKY A ZÁVAZKY VOČI SPOLOČNÍKOM A ZDRUŹENIU

Pohľadávky a záväzky sa účtujú v dvoch skupinách:35-pohľadávky voči spoločníkom a združeniu a 36-záväzky voči spoločníkom a združeniu. Pohľadávky a záväzky v rámci konsolidovaného celku-vzťahy medzi podnikmi, ak sú súčasťou skupiny podnikov, s ktorými...

Združenie môže byť

Združenie môže byť:keď ani jeden z účastníkov nie je určený ako správca združenia(358,368), jeden z účastníkov je poverený správou spoločnosti(398-spojovací účet pri združení). Pohľadávky a záv. pri upisovaní VI- ú.j. v ktorej vzniká pohľadávka...

V súlade so zákonom o účtovníctve sa prepočíta

V súlade so zákonom o účtovníctve sa prepočíta cudzia mena na slovensku kurzom NBS k tomuto dňu. Pri účtoch pohľadávok sa účtuje:vznik pohľadávky sa ocení kurzom NBS v deň uskutočnenia prípadu a inkaso pohľadávky...

FINANČNÉ ZÁVAZKY

Rozumejú sa zúčtovacie vzťahy, kt. vznikajú pri získaní PP, ktoré musia byť uhradené. Bankové úvery-patria medzi cudzie zdroje krytia, ide o finančné pôžičky, ktoré nám poskytujú komerčné banky za určitých zmluvne stanovených podmienok:krátkodobé, dlhodobé....

POHĽADÁVKY A ZÁVAZKY Z OBCH. STYKU

Obchodné pohľadávky a záväzky-k syntetickým účtom pohľadávok sa vedie analytická evidencie vo forme analytických účtov. Pohľadávky voči odberateľom vznikajú v súvislosti s realizovanými výkonmi teda s predajom vlastných výrobkov, tovarov a služieb. Záväzky voči...

Nevyfakturované dodávky materiálu

Nevyfakturované dodávky materiálu:účtovanie o nevyfakturovaných dodávkach súvisí s tým, kt. účt.doklad má ú.j. k dispozícií pri vzniku prípadu. Základné záznamy,kt. sa dokumentuje obstaranie materiálu sú príjemka materiálu a faktúra od dodávateľa. V prípade, že...

PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY

Pokladnica, Ceniny:Peňažné prostriedky v hotovosti(211+213)211-Pokladnica:peniaze v hotovosti, šeky, poukážky na zúčtovanie, 213-Ceniny:poštové známky, stravné lístky, kolky, telefónne karty. PP v hotovosti sa musia inventarizovať najmenej 4 krát za účt. obdobie. Inventarizácia hotovosti sa uskutočňuje...

Inventarizácia zásob

Inventarizácia zásob-skutočné stavy zásob sa zisťujú:a)fyzickou inventúrou, b)dokladovou, c)kombináciou. Úlohy inventarizácie zásob:overenie skutočného stavu s účtovným, zistenie reálnosti ocenenia zásob, zistenie doloženia stavu zásob s účtovnými záznamami, zistenie podkladov pre účto. prípady, zistenie a...

ZÁSOBY

Patria do majetku ú.j. a sú súčasťou obežného majetku, do OM sa zaraďujú pre ich krátkodobé používanie, sú najmenej likvidnou zložkou OM, môžu byť kryté vlastnými aj cudzími zdrojmi, zásoby členíme:v závislosti od spôsobu...