Účtovnictvo - ako na to

VÝNOSY

Výnosy ako predmet účtovania a vykazovania predstavujú zvýšenie ek. úžitkov podniku ako ú.j. v danom účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť. Výnosy-ich vznik a zvýšenie, prip. zníženie sa zachytáva v č. triede 6....

REZERVY

ide o záväzok s neurčitým časovým vymedzením(splatnosťou), tvoria sa na základe zásady opatrnosti na známe riziká a možné straty, tvoria sa na konkrétny účel, možno ich použiť len na účel na ktorý boli vytvorené...

Pri vzniku imania upisovaním akcií sa akcionári

Pri vzniku imania upisovaním akcií sa akcionári v listine upisovateľov písomne zaviažu zaplatiť za akcie a prevziať si ich. Zápis do OR vyžaduje upísanie celého Zi a splatenie aspoň 30% ZI tvoreného peňažnými vkladmi....

KAPITÁLOVÉ FONDY

Kapitálové fondy sa tvoria zo zdrojov z externého prostredia. Tvoria sa napr. z emisného ážia, z prijatých darov…Emisné ážio vzniká ak je emisný kurz akcie vyšší ako je menovitá hodnota akcie a tvorí h...

NÁKLADY

Náklady predstavujú vynaloženie ek. zdrojov pri uskutočňovaní podnikových výkonov v peňažnom vyjadrení. Ich vznik a priebeh je uzatvorený vytvorením finálnych výkonov. Vyjadrujú určitý moment procesu podnikovej činnosti. Členenie: druhové, účelové, podľa miesta vzniku a...

OCEŇOVACIE ROZDIELY

O oceňovacích rozdieloch sa účtuje v dôsledku precenenia majetku a záv. Účtovanie o oc. rozdieloch súvisí s reálnou hodnotou. Reálnou hodnotou sa majetok a záv. oceňujú ku dňu, ku kt. sa zostavuje úč. závierka....

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE NÁKLADOV

Ak výdavok predchádza vzniku nákladu, ide o náklady budúcich období, teda zaplatených vopred. Ak vznik nákladu časovo predchádza výdavok PP, ide o výdavky budúcich období, teda platené pozadu. Náklady budúcich období predstavujú výdavky bežného...

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE VÝNOSOV

So vznikom výnosov sú spojené príjmy PP. Ak príjem časovo predchádza výnosu, ide o výnosy budúcich období, teda zaplatené vopred. Ak výnos časovo predchádza príjmu, ide o príjmy budúcich období, teda zaplatené pozadu. Výnosy...

INÉ POHĽADÁVKY A INÉ ZÁVAZKY

Pri účtovaní predaja podniku alebo jeho časti sa na účtovanie používajú účty 371-pohľadávky z predaja podniku na strane MD účtuje predávajúci predajnú cenu podniku alebo jeho časti, súvzťažný zápis na strane Dal je účet...

Dočasné rozdiely sú:

Dočasné rozdiely sú:a)zdaniteľné, teda budú zdanené v budúcich obdobiach, preto sa pri nich bude účtovať odložený daňový záväzok, b)odpočitateľné, teda rodiely, kt. budú odpočítateľné v budúcich obdobiach pri určovaní základu dane z príjmov, preto...