Účtovnictvo - ako na to

2. Nákladové účtovníctvo:

2. Nákladové účtovníctvo: ide o účtovanie nákladov a výkonov. Podáva obraz o nákladoch z hľadiska nákladových druhov a z hľadiska miesta ich vzniku.3. Plánovanie a rozpočtovanie: ide o rozpočet výkonov (výsledovka), súvahy a finančného...

2. ÚČTOVNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM PODNIKU

Účtovníctvo je úzko spojené s existenciou podnikania, preto predstavuje primárnu oblasť IS a slúži ako nástroj riadenia.Ak sa dívame na podnik, vnímame ho ako jednotku: – ekonomickú– sociálnu– finančnú a účtovnúZ toho vidíme, že...

K základným odborom informačnej sústavy podniku patria:

Poznávacie odbory ex post: – Účtovníctvo– Výsledná kalkulácia– Štatistika– Operatívna evidencia– Rozbory Riadiace odbory ex ante: – Rozpočtovníctvo– Plánovanie– Predbežná kalkulácia– Normy Účtovníctvo – je základná a najdôležitejšia štruktúrna súčasť informačnej sústavy podniku. Predstavuje...

Rozpočtovníctvo

Rozpočtovníctvo – formuluje budúce úlohy, tvorí súhrn ekonomických javov v budúcnosti, stanovuje limity, predstavuje systém ukazovateľov o očakávaných ekonomických javoch.Kalkulácie – predstavujú predikciu vlastných nákladov na výkon, stanovenie ceny výrobku na kalkulačnú jednotku. Prostredníctvom...

3. obraz:

3. obraz:– zárezy, kresby, grafické zobrazenia, mapy, obrazy, projekty, videokazety, svet4. zvuk, reč:– hlas, artikulovaný aj neartikulovaný, spev, hudba, rozhlas, TV, scénické prejavy…5. pohyb:– gesto, mimika, praco. Pohyby, signalizácia, dopravné riadenie, chôdza, beh….. Užívatelia...

Informačná sústava je predpokladom

Informačná sústava je predpokladom účinného a efektívneho riadenia podniku, ako činnosti zameranej na zabezpečenie stanoveného cieľa a jeho následnú kontrolu.Z tohoto pohľadu môžeme hovoriť o následovných fázach riadenia z hľadiska informačnej sústavy podniku:– Zber...

Informácie ex post

Informácie ex post- informácie z minulosti, na poznanie minulého vývoja.Informácie ex ante- informácie ovplyvňujúce budúci vývoj, predikčné informácie, poznanie budúceho vývoja. Zdroj informácií je miesto odkiaľ informácie získavame. 1. vnútorné zdroje:– rozum– energia– emócie–...

1. INFORMÁCIE A INFORMAČNÝ SYSTÉM PODNIKU

Informácia – je určitý pojem , vedecká abstrakcia, ktorá umožňuje hlbšie pochopiť mechanizmus riadenia v prírode a spoločnosti, nástroj skúmania javov a procesov. Je odraz objektívnych príčinno-následných vzťahov, ktoré nás obklopujú. Základné vlastnosti informácie:–...

FONDY ZO ZISKU

fondy, kt. sa vytvárajú zo zisku ú.j. sú dvojaké: zákonné-tvoria sa povinne(ZRF, nedeliteľný fond), tvorené podľa rozhodnutie ú.j.(štatutárne fondy, investičné). Fondy tvorené zo zisku: rezervný fond-si ú.j. vytvárajú na krytie strát spoločnosti alebo na...

VŹSLEDOK HOSPODÁRENIA

Na konci každého úč. obdobia sa ku du ku kt. sa zostavuje účt. závierka porovnaním nákladov a výnosov vyčísluje výsledok hospodárenia z aúčt. obdobie. Pri uzatváraní účt. kníh sa vyčíslený VH zaúčtuje ako vyrovnávacia...