Účtovnictvo - ako na to

HMOTNÝ MAJETOK

• Budovy, haly, stavby• Samostatné hnuteľné veci (stroje, prístroje , zariadenia)• Dopravné prostriedky• Inventár• Pestovateľské celky trvalých porastov• Základné stádo a ťažné zvieratá• Pozemky• Umelecké diela a zbierky• Predmety múzejnej a galerijnej hodnoty• Otvárky...

Majetok podniku členíme :

– Dlhodobý majetok – stály– Krátkodobý majetok Dlhodobý majetok pôsobí dlhodobo v hospodárskom procese a po častiach odovzdáva svoju úžitkovú hodnotu . K tomuto druhu majetku patria: budovy, stroje , zariadenia…Krátkodobý majetok predstavuje také...

4. SÚVA HA – MAJETOK A ZDROJE KRYTIA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Rozsah a spôsob vedenia účtovníctva , rozsah a obsah účtovnej závierky pre všetky právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, ak preukazujú na daňové účely svoje výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov...

Kontrola správnosti účtovných zápisov:

– formálna- kolacionovanie, zostavenie tabuľkovej predvahy, denníková skúška, kontrola sytetickej a analytickej evidencie, – vecná – inventarizácia a inventúra- fyzická a dokladová. Evidencia účtovných dokladov je nevyhnutnou súčasťou účtovníctva. Bez účtovných dokladov nemožno účtovať....

3. ÚČTOVNÁ DOKUMENTÁCIA

Účtovné doklady sú neoddeliteľnou súčasťou účtovníctva. Účtovný doklad je spojovacím článkom medzi každým účtovným prípadom a účtovným zápisom, je to dokument, ktorý zachytáva hospodársku operáciu, jej základné náležitosti. Účtovné doklady musia byť pravdivé, úplné...

V súčasnom období je základným členením účtovníctva

V súčasnom období je základným členením účtovníctva na finančné a manažérske účtovníctvo. Rozdiely medzi nimi vyplývajú z rôznych kritérií. Základné rozdiely uvádza nasledovná tabuľka. Treba však poznamenať, že medzi oboma zložkami UIS nie je...

2. Nákladové účtovníctvo:

2. Nákladové účtovníctvo: ide o účtovanie nákladov a výkonov. Podáva obraz o nákladoch z hľadiska nákladových druhov a z hľadiska miesta ich vzniku.3. Plánovanie a rozpočtovanie: ide o rozpočet výkonov (výsledovka), súvahy a finančného...