Účtovnictvo - ako na to

PASÍVNE ÚČTY

Začiatočné stavy pasív účtujeme v prospech účtov pasív a na ťarchu účtu 701- začiatočný účet súvahový. V priebehu účtovného obdobia účtujeme prírastky na stranu D pasívnych účtov, úbytky na stranu MD pasívnych účtov. Po...

3. Ľavá strana sa označuje ako strana debetná,

3. Ľavá strana sa označuje ako strana debetná, účtovanie na ťarchu účtu, dlžnícka, účtujeme na vrub účtu, účet zaťažujeme.4. Pravá strana je veriteľská, kreditná, účtujeme v prospech účtu, účet uznávame.5. Na účte zachytávame začiatočné...

Účtovné obdobie:

Účtovné obdobie: časový úsek, za ktorý sa zisťuje hospodársky výsledok. Základným účtovným obdobím je kalendárny rok, účtovným obdobím môže byť aj hospodársky rok. Jednotlivé položky súvahy sa nazývajú súvahové položky , a ich počet...

Takýmito operáciami sú napr. opravy účtovných zápisov

Takýmito operáciami sú napr. opravy účtovných zápisov, prevody zostatkov účtov pri účtovnej uzávierke.Súvaha je tvorená aktívami a pasívami.Aktíva : majetok , iné aktívaPasíva: rozdiel majetku a záväzkov, záväzky, iné pasíva.Pozn. pojmový aparát naštudovať v...

SÚVAHA

SÚVAHA – je usporiadanie majetku – aktív a zdrojov krytia – pasív vo finančnom, peňažnom vyjadrení k určitému dňu, ktorý sa volá súvahový deň.Súvaha zobrazuje stav aktív a pasív na začiatku alebo konci účtovného...

B. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

• Bežné bankové úvery• Krátkodobé finančné výpomoci • Záväzky voči dodávateľom• Záväzky voči zamestnancom • Záväzky voči štátnemu rozpočtu• Záväzky voči finančným orgánom • Záväzky zo sociálneho zabezpečenia Zdroje majetku podniku vyjadrujú spôsob financovania...

ZDROJE KRYTIA MAJETKU

Ak podnik získal nejaký majetok, je potrebné položiť si otázku, z akých zdrojov ich financoval ?Ak sa zriaďuje akýkoľvek podnik, musí byť jasné, z akých zdrojov sa budú obstarávať jednotlivé zložky majetku.Snahou každého podnikateľa...

VLASTNÉ ZDROJE – vlastné imanie

VLASTNÉ ZDROJE – vlastné imanie• Základné imanie• Emisné ážio• Kapitálové fondy• Fondy zo zisku• Nerozdelený zisk minulých rokov• Zisk z bežného obdobia• Ostatné fondy CUDZIE ZDROJE – ZÁVÄZKY A. DLHODOBÉ ZÁVAZKY • Rezervy• Sociálny...

KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY

KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY • Odberatelia• Zmenky na inkaso• Poskytnuté preddavky• Ostatné pohľadávky KRÁTKODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK• Peňažné prostriedky• Bankové účty• Peniaze na ceste• Cenné papiere majetkové• Vlastné akcie• Dĺžne cenné papiere• Vlastné dlhopisy• Ostatné cenné papiere...

FINANČNÝ MAJETOK DLHODOBÝ

• Podielové cenné papiere a vklady (akcie, opcie, dlhopisy)• Investičné cenné papiere a vklady (terminované vklady)• Pôžičky nad 1 rok• Pôžičky podnikom v skupine• Umelecké diela predmety z drahých kovov – obchodovateľné• Súbory hnuteľných...