Účtovnictvo - ako na to

PRIPOČÍTATEĽNÉ POLOŽKY – pokračování

542 – presahujúce príjem z predaja materiálu na účte 642543 – v plnej výške544- úroky z omeškania za neplnenie peňažného záväzku545 – penále a pokuty za omeškanie, sankčné zvýšenie dane, penále za oneskorené odvody...

ODPOČÍTATEĽNÉ POLOŽKY

644 – sumy úrokov z omeškania a zmluvných pokút, ak úhrady neboli prijaté do konca zdaňovacieho obdobia.654 – v plnej výške659 – v plnej výške665 – v plnej výške666 – v plnej výške668 –...

PROCES ZDANENIA HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU

SÚČET prevádzkového, finančného a mimoriadneho hospodárskeho výsledku predstavuje hospodársky výsledok pred zdanením.Pre potreby zdanenia hospodárskeho výsledku potrebujeme účtovný hospodársky výsledok pretransformovať na daňový cez pripočítateľné a odpočítateľné položky.Daň sa vypočíta osobitne pre :– Hospodársky...

Predpokladom pre vykonanie účtovnej závierky je

Predpokladom pre vykonanie účtovnej závierky je uzatvorenie súvahových účtov a preúčtovanie konečných zostatkov na účet 702 Konečný účet súvahový a výsledkových účtov preúčtovaných na účet 710 Účet ziskov a strát.Na základe účtu 710 zisťujeme...

6. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Je štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú.Účtovná závierka obsahuje súčasti :– Súvaha,– Výkaz ziskov a strát,– Príloha,– Výkaz cash flow Účtovná závierka plní tieto úlohy:– Umožňuje poznať...

MD Výnosy – 6

MD Výnosy – 6 D (-) Úbytky (+) Prírastky Obraty MD Obraty D Preúčtovanie obratov (710 D) Konečné stavy Postup účtovania na súvahových účtoch .1. Vytvorenie začiatočnej súvahy2. Otvorenie jednotlivých účtov súvahových položiek3. Zaúčtovanie...

VÝNOSOVÉ ÚČTY

Výsledkom podnikateľskej činnosti je dosiahnutie určitých výkonov, ktoré účtovná jednotka realizuje formou predaja . Predajom týchto výkonov vznikajú výnosy, tržby, ktoré predstavujú príjem podnikateľa a zároveň prírastok príslušných druhov majetku – aktív. Možno povedať,...

PRAVIDLÁ ÚČTOVANIA NA VÝSLEDKOVÝCH ÚČTOCH

NÁKLADOVÉ ÚČTY V priebehu podnikateľskej činnosti účtovná jednotka spotrebúva alebo opotrebúva výrobné faktory na zabezpečenie činnosti podniku. Spotreba jednotlivých druhov majetku, ktoré sa vynaložili na dosiahnutie a zabezpečenie príjmov, výkonov sa nazývajú náklady. Náklady...

PRAVIDLÁ ÚČTOVANIA NA SÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

AKTÍVNE ÚČTY Na aktívnych súvahových účtoch účtujeme zmeny položiek aktív v súvahe. Pre jednotlivé položky súvahy na začiatku účtovného obdobia otvoríme príslušné účty aktív, na ktorých zaúčtujeme začiatočné stavy na strane MD príslušných účtov...