súbor študijných materiálov nielen pre študentov

Pre rýchle hľadanie použite študentský vyhľadávač , ktorý prehľadáva študijné blogy - návod pre hľadanie .
Loading

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE VÝNOSOV

So vznikom výnosov sú spojené príjmy PP. Ak príjem časovo predchádza výnosu, ide o výnosy budúcich období, teda zaplatené vopred. Ak výnos časovo predchádza príjmu, ide o príjmy budúcich období, teda zaplatené pozadu. Výnosy budúcich období predstavujú príjmy bežného obdobia, kt. vecne patria do výnosov budúcich období, teda období, keď bude výkon poskytnutý a vo vzťahu k nemu vzniknú i náklady. Ide o nájomné prijaté vopred. Príjmy v bežnom období, kto. vecne patria do výnosov budúcich období sa účtujú na účte 384. Zúčtovanie výnosov budúcich období sa vykoná v období s ktorým vecne súvisia. Príjmy bud. období predstavujú časovo rozlíšené výnosy, kt. časovo a vecne patria do bežného úč. obdobia a týkajú sa príjmov vurčitých budúcich obdobiach. Ide o prípady, keď v bežnom období boli realizované výkony(poskytnuté služby). Neprijatie platby v bežnom období preto nemôže byť dôvodom na neuznanie výnosov v tomto období.Napr nájomné prijaté pozadu.Na účte 385 sa účtuje so súvzťažným zápisom na strane dal účtov výnosov. Zúčtovanie sa vykoná pri prijatí peňažných prostriedkov.

0 komentářů:

Okomentovat

Příspěvky jsou moderovány, SPAM je nemilosrdně mazán!